دیوارها از مهم‌ترین المان‌های شکل دهنده به فضای بیرونی و درونی سازه‌‌ها هستند. در اجرای آن‌‌ها هدف‌‌های متفاوتی از جمله زیباشناختی و اصول مصرف انرژی در نظر گرفته‌‌ می‌شود. دست یابی به اصول و استانداردهای دیوار در سازه‌‌ها مستلزم استفاده از بهترین مصالح ساختمانی ممکن است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطلبی قصد داریم که معرفی جامع بر بهترین مصالح دیوار چینی و مقایسه آن‌‌ها با یکدیگر داشته باشیم.