رنگ طوسی یکی از رنگ ها خاص و زیبایی است که می توان به تنهایی یا به صورت ترکیبی با سایر رنگ ها در دکوراسیون داخلی مورد استفاده قرار داد.